Afkondigingsbladen

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2019No.15

  (19-03-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 maart 2019 ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) (Landsbesluit inrichting en werkwijze Geneesmiddelenregistratiecommissie)

 • AB2019No.14

  (05-03-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 2019 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Turtuga”)

 • AB2019No.13

  (28-02-2019)

  LANDSVERORDENING van 25 februari 2019 tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019

 • AB2019No.12

  (26-02-2019)

  LANDSBESLUIT van 21 februari 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2019No.11

  (22-02-2019)

  BESLUIT van 1 februari 2019, nr. 2019000177, houdende de vaststelling tot voortzetting van het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten

 • AB2019No.10

  (22-02-2019)

  BESLUIT van 5 december 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 53, derde lid, tweede volzin, van de Rijksoctrooiwet 1995

 • AB2019No.09

  (18-02-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 februari 2019 ter uitvoering van artikel 28 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37) (Landsbesluit kledingtoelage Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister)

 • AB2019No.08

  (13-02-2019)

  BESLUIT van 16 januari 2019, nr. 2019000050 ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

 • AB2019No.07

  (24-01-2019)

  LANDSBESLUIT van 21 januari 2019 no. 4, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80) en artikel 3 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2019-IV)

 • AB2019No.06

  (24-01-2019)

  LANDSBESLUIT van 21 januari 2019 no. 3, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80) en artikel 3 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2019-III)

 • AB2019No.05

  (24-01-2019)

  LANDSBESLUIT van 21 januari 2019 no. 2, ter uitvoering van artikel 2 van deLandsverordening van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80) en artikel 3 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2019-II)

 • AB2019No.04

  (24-01-2019)

  LANDSBESLUIT van 21 januari 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80) en artikel 3 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2019-I)

 • AB2019No.03

  (21-01-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 9 januari 2019 houdende intrekking van het Retributiebesluit SERLIMAR (AB 1988 no. 124)

 • AB2019No.02

  (11-01-2019)

  LANDSVERORDENING van 18 december 2018 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2019

 • AB2019No.01

  (09-01-2019)

  LANDSVERORDENING van 19 december 2018 houdende vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder (Deurwaardersverordening)

 • AB2018No.84

  (27-12-2018)

  LANDSVERORDENING van 19 december 2018 tot instelling van een tijdelijk begrotingsfonds ten behoeve van een slagvaardige en effectieve implementatie van een Sociaal Crisisplan over de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2019 (Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan Aruba)

 • AB2018No.83

  (27-12-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 december 2018 ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB1988 no. GT 23) en artikel 17, eerste lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18)

 • AB2018No.82

  (27-12-2018)

  LANDSVERORDENING van 21 december 2018 tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23)

 • AB2018No.81

  (27-12-2018)

  LANDSVERORDENING van 21 december 2018 tot wijziging van de Landsverordening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3), de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no.59)

 • AB2018No.80

  (27-12-2018)

  LANDSVERORDENING van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019
   

 • AB2018No.79

  (21-12-2018)

  LANDSVERORDENING van 20 december 2018 tot vaststelling van de begroting
  van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2019

 • AB2018No.78

  (21-12-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2018 ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd)

 • AB2018No.77

  (21-12-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2018 houdende instelling van het Parke Marino Aruba (Landsbesluit Parke Marino Aruba)

 • AB2018No.76

  (20-12-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 19 december 2018 ter uitvoering van artikel 25, derde en vierde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) (Regeling inkomstenbelastingtabel 2019)

 • AB2018No.75

  (20-12-2018)

  LANDSVERORDENING van 19 december 2018 tot wijziging van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23) en landsverordening tot wijziging van de landsverordening van 23 augustus 2018 tot  vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 59)

 • AB2018No.74

  (19-12-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 december 2018  tot wijziging van het Landsbesluit beheers- en beleggingsregels cessantiafonds
  (AB 1997 no. GT 9) en tot intrekking van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Cessantiaverordening (AB 1997 no. GT 10)

 • Ab2018No.73

  (14-12-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 13 december 2018 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10)

 • AB2018No.72

  (13-12-2018)

  LANDSBESLUIT van 13 december 2018 no. 1, ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no.78) houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen ter aflossing van reeds eerder aangegane geldleningen en de daaraan verbonden kosten (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-V).

 • AB2018No.71

  (30-11-2018)

  LANDSBESLUIT van 29 november 2018 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 29 november 2018 (AB 2018 no. 70) tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33)

 • AB2018No.70

  (29-11-2018)

  LANDSVERORDENING van 29 november 2018 tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (herziening toelatingsvoorschriften)

 • AB2018No.69

  (21-11-2018)

  BESLUIT van 10 september 2018 nr. 2018001585 houdende vergoeding van woonlasten voor de gouverneur van Aruba

 • AB2018No.67

  (08-11-2018)

  LANDSBESLUIT van 8 november 2018 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2018No.66

  (08-11-2018)

  LANDSBESLUIT van 8 november 2018 no. 2, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 50.000.000,-

 • AB2018No.65

  (06-11-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 30 oktober 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2018No.64

  (15-10-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 2018 tot wijziging van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35)

 • AB2018No.63

  (25-09-2018)

  LANDSBESLUIT van 25 september 2018 no. 2, ter uitvoering van artikel 2van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen
  van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23), artikel II van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no. 77)
  tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017
  (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3), artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede
  lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-IV).

 • AB2018No.62

  (25-09-2018)

  LANDSBESLUIT van 25 september 2018 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23), artikel II van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no. 77) tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3), artikel 1 van de Landsverordening van 22 december 2017 houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen ter aflossing onderscheidenlijk herfinanciering van leningen die in het dienstjaar 2018 afgelost dienen te worden (AB 2017 no. 78), artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6)\(Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-III).

 • AB2018N0.63

  (25-09-2018)

  LANDSBESLUIT van 25 september 2018 no. 2, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23), artikel II van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no. 77) tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3), artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-IV).

 • AB2018 No.74

  (19-12-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 december 2018tot wijziging van het Landsbesluit beheers- en beleggingsregels cessantiafonds
  (AB 1997 no. GT 9) en tot intrekking van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Cessantiaverordening (AB 1997 no. GT 10)

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief