Official Gazettes

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2018No.15

  (08-03-2018)

  BESLUIT van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2015, houdende de wijziging van het Mandaatbesluit van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College Aruba financieel toezicht (Stcrt. 2016, 6670)

 • AB2018No.14

  (08-03-2018)

  BESLUIT van 8 juli 2016, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten (Stb. 2016, 296)

 • Ab2018No.12

  (07-03-2018)

  RIJKSWET van 23 december 2015, houdende regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf-en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Sint Maarten) (Stb. 2016, 21)

 • AB2018No.11

  (28-02-2018)

  LANDSBESLUIT van 16 februari 2018 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 145.000.000,00

 • AB2018No.10A.vbl

  (09-03-2018)

  Rijkswet van 14 april 2016, houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

 • AB2018No.10

  (28-02-2018)

  RIJKSWET van 14 april 2016, houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (Stb. 2016, 182)

 • AB2018No.09

  (20-02-2018)

  REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2017, nr. 2017-253362, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en in verband met het vaststellen van een meldingsprocedure bij mogelijke fraude met een reisdocument (Scrt. 2017, 54652)

 • AB2018No.08

  (13-02-2018)

  RIJKSWET van 5 juli 2017, houdende goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162) (Stb. 2017, 314)

 • AB2018No.07

  (13-02-2018)

  BESLUIT van 15 juni 2017 (Stb. 2017, 284), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 17 mei 2017 houdende wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (Stb. 2017, 217)

 • AB2018No.06

  (06-02-2018)

  BESLUIT van 6 juni 2017, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 21 april 2017, houdende wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (Stb. 2017, 281)

 • AB2018No.05

  (31-01-2018)

  RIJKSWET van 21 april 2017, houdende wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten- Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (Stb. 2017, 210)

 • AB2018No.04

  (31-01-2018)

  BESLUIT van 10 februari 2017 (Stb. 2017, 67) tot wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap met het oog op het vaststellen van de elementen die betrokken worden bij de belangenafweging inzake een besluit omtrent intrekking van het Nederlanderschap en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I en IB van de Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

 • AB2018No.03

  (31-01-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 16 januari 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB1992 no. 18)

 • Ab2018No.02

  (31-01-2018)

  RIJKSWET van 20 december 2017, houdende bepalingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van de Europese Unie betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van besluit 95/553/EG (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers) (Stb. 2018, 5)

 • AB2018No.01

  (12-01-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 10 januari 2018 ter uitvoering van artikel 6 van Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling invoerverbod
  metaalafval afkomstig uit Venezuela)

 • AB2017No.78

  (27-12-2017)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2017 houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen
  ter aflossing onderscheidenlijk herfinanciering van leningen die in het dienstjaar 2018 afgelost dienen te worden

 • AB2017No.77

  (27-12-2017)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2017 tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de
  ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3)

 • AB2017No.76A

  (23-01-2018)

  Op het voorblad van de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2017 no. 76, waarin de tekst van het LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2017 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard) is gepubliceerd, komt de naam van de minister van Justitie “A.L. Dowers” te luiden: A.C.G. Bikker.

 • AB2017No.76

  (22-12-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2017 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard)

 • AB2017No.75

  (21-12-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 december 2017 no. 1, tot wijziging van het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2010-III

 • AB2017No.74

  (19-12-2017)

  LANDSVERORDENING van 13 december 2017 houdende bepalingen inzake de internationale bijstandsverlening bij internationale belastingaangelegenheden
  (Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen)

 • AB2017No.73

  (28-12-2017)

  BESLUIT van 15 september 2017 ter vaststelling van de onrechtmatigheid van de ontwerp Landsverordening 80-20 regeling (Stb. 2017, 364)

 • AB2017No.72

  (28-12-2017)

  LANDSBESLUIT van 27 november 2017 nr. 1, houdende de benoeming van de heer mr. J.E. Thijsen tot voorzitter van de Staten voor de periode van het zittingsjaar 2017-2018
   

 • AB2017No.71

  (17-11-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 5 oktober 2017 tot wijziging van de Regeling vluchtuitvoering (AB 2000 no. 85)

 • AB2017No.70

  (17-11-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 10 november 2017 ter uitvoering van artikel10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (Regeling kentekenplaten en controlestickers 2018)

 • AB2017No.69

  (30-10-2017)

  LANDSBESLUIT van 27 oktober 2017 no. 29, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.68

  (27-10-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB
  1987 no. 68)

 • AB2017No.67

  (27-11-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB2016 no. 42)

 • AB2017No.66

  (27-11-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit Arubaans lid van de Raad van State van het Koninkrijk (AB 2001 no. 73)

 • AB2017No.65

  (06-10-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 3 oktober 2017 ter uitvoering van artikel 6
  van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling invoerverbod
  benzine en gasolie in het klein)

 • AB2017No.64

  (03-10-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 oktober 2017 ter
  uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel
  (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 60-jaar Rode
  Kruis Aruba)

 • AB2017No.63

  (03-10-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 25 september 2017 tot wijziging van de Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden (AB 2003 no. 96)

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

Archive