Official Gazettes

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2018No.23

  (26-04-2018)
 • AB2018no.22

  (29-03-2018)

  LANDSVERORDENING van 29 maart 2018 tot wijziging van de Landsveror-dening instelling ministeries 2014 (AB 2013 no. 94)

 • AB2018No.21

  (27-03-2018)

  RIJKSWET van 6 juli 2016, houdende goedkeuring van het op 29 september 2015 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182) (Stb. 2016, 283)

 • AB2018No.20

  (27-03-2018)

  RIJKSWET van 6 juli 2016, houdende goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144) (Stb. 2016, 282)

 • AB2018No.19

  (27-03-2018)

  RIJKSWET van 6 juli 2016, houdende goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 281)

 • AB2018No.18

  (10-04-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 maart 2018 tot wijziging van het Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving sectorale toezichtwetgeving (AB 2013 no. 31)

 • AB2018No.17

  (10-04-2018)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 maart 2018 tot wijziging van het Landsbesluit toezicht assurantiebemiddelaars (AB 2014 no.6)

 • AB2018no.16

  (29-03-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 14 maart 2018 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling in-voerverbod benzine en gasolie in het klein)

  Uitgegeven

 • AB2018No.15

  (08-03-2018)

  BESLUIT van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2015, houdende de wijziging van het Mandaatbesluit van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College Aruba financieel toezicht (Stcrt. 2016, 6670)

 • AB2018No.14

  (08-03-2018)

  BESLUIT van 8 juli 2016, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten (Stb. 2016, 296)

 • AB2018No.13

  (26-04-2018)
 • AB2018No.12

  (07-03-2018)

  RIJKSWET van 23 december 2015, houdende regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf-en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Sint Maarten) (Stb. 2016, 21)

 • AB2018No.11

  (28-02-2018)

  LANDSBESLUIT van 16 februari 2018 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 145.000.000,00

 • AB2018No.10A.vbl

  (09-03-2018)

  Rijkswet van 14 april 2016, houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

 • AB2018No.10

  (28-02-2018)

  RIJKSWET van 14 april 2016, houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (Stb. 2016, 182)

 • AB2018No.09

  (20-02-2018)

  REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2017, nr. 2017-253362, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en in verband met het vaststellen van een meldingsprocedure bij mogelijke fraude met een reisdocument (Scrt. 2017, 54652)

 • AB2018No.08

  (13-02-2018)

  RIJKSWET van 5 juli 2017, houdende goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162) (Stb. 2017, 314)

 • AB2018No.07

  (13-02-2018)

  BESLUIT van 15 juni 2017 (Stb. 2017, 284), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 17 mei 2017 houdende wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (Stb. 2017, 217)

 • AB2018No.06

  (06-02-2018)

  BESLUIT van 6 juni 2017, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 21 april 2017, houdende wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (Stb. 2017, 281)

 • AB2018No.05

  (31-01-2018)

  RIJKSWET van 21 april 2017, houdende wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten- Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (Stb. 2017, 210)

 • AB2018No.04

  (31-01-2018)

  BESLUIT van 10 februari 2017 (Stb. 2017, 67) tot wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap met het oog op het vaststellen van de elementen die betrokken worden bij de belangenafweging inzake een besluit omtrent intrekking van het Nederlanderschap en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I en IB van de Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

 • AB2018No.03

  (31-01-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 16 januari 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB1992 no. 18)

 • AB2018No.02

  (31-01-2018)

  RIJKSWET van 20 december 2017, houdende bepalingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van de Europese Unie betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van besluit 95/553/EG (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers) (Stb. 2018, 5)

 • AB2017No.76A

  (23-01-2018)

  Op het voorblad van de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2017 no. 76, waarin de tekst van het LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2017 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard) is gepubliceerd, komt de naam van de minister van Justitie “A.L. Dowers” te luiden: A.C.G. Bikker.

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

Archive