Official Gazettes

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2017No.54

  (14-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 augustus 2017 ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

 • AB2017No.48

  (08-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 juli 2017 ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)

 • AB2017no.44

  (31-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van 21 juli 2017 ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen
  (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing augustus 2017)

 • AB2017No.36

  (19-06-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 juni 2017 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2017No.26

  (16-05-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 mei 2017 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.20

  (03-05-2017)

  BESLUIT van 15 november 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwer-kingtreding van de Rijkssanctiewet (Stb. 2016, 452)

 • AB2017No.19

  (20-04-2017)

  REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 september 2016, nr. 2016-0000607085, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met de verbetering van het afgifteproces van reisdocumenten en de invoering van de vervangende identiteitskaart.

 • AB2017No.18

  (20-04-2017)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2016, nr. IENM/BSK-2016/273177, tot wijziging van de Regeling geluidni-veaus aan boord van vissersvaartuigen in verband met het vervallen van de dwingende verwijzing naar een NEN-norm

 • AB2017No.17

  (20-04-2017)

  BESLUIT van 25 januari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerking-treding van diverse onderdelen van de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2017, 17)

 • AB2017No.16

  (23-03-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 maart 2017 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2017No.15

  (23-03-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 februari 2017 no. 8 tot vaststelling van de dag der kandidaatstelling voor een nieuwe verkiezing van de leden van de Staten van Aruba onderscheidenlijk de dag van een nieuwe verkiezing van de leden van de Staten van Aruba

 • AB2017No.14

  (23-03-2017)

  BESLUIT van 25 augustus 2016, houdende wijziging van het Uitvoeringsbe-sluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroeps-kwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratie-ve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verorde-ning») (PbEU 2013, L 354) (Stb. 2016, 315)

 • AB2017No.13

  (23-03-2017)

  BESLUIT van 13 juli 2016, houdende aanpassing van het Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bo-naire, Sint Eustatius en Saba in verband met de invoering van de Wet tot wij-ziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het pro-cesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Aanpassingsrijksbesluit vereenvou-diging en digitalisering procesrecht) (Stb. 2016, 294)

 • AB2017No.12

  (23-03-2017)

   RIJKSWET van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen) (Stb. 2016, 291).

 • AB2017No.11

  (31-03-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 februari 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aan-wijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat)

 • AB2017No.10

  (31-03-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 februari 2017 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Jemen)

 • AB2017No.09

  (24-02-2017)

  LANDSBESLUIT van 17 februari 2017 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de hoofdstukken 4 en 5 van de Landsverordening verzorgingshuizen (AB 2015 no. 61)

 • AB2017No.08

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 16 december 2016 (Stb. 2016, 551) tot vaststelling van het tijd-stip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, eerste lid, van de Rijks-wet van 13 december 2012 tot aanpassing van de Wet militaire strafrecht-spraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomen-heden (Stb. 2013, 25) en van het besluit van 15 november 2016 tot wijziging van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht in ver-band met de wijziging van artikel 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen (Stb. 2016, 470)

 • AB2017No.07

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 15 november 2016 tot wijziging van het Rijksbesluit uitvoe-ringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht in verband met de wijziging van artikel 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen (Stb. 2016, 470)

 • AB2017No.06

  (31-03-2017)

  RIJKSWET van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verle-ning van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisum-wet) (Stb. 2016, 320) 

 • AB2017No.05

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 30 juni 2016, nr. 2016000799, houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het beveiligingsniveau van zeeschepen en de bevoegdheids-verlening tot vaststelling van de daarmee verbonden aanvullende richtsnoe-ren en instructies
  Uitgegeven

 • AB2017No.04

  (31-03-2017)

  RIJKSWET van 15 juni 2016, houdende bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet) (Stb. 2016, 261)

 • AB2017No.03

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 21 juni 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtre-ding van de onderdelen B0 en Ea van artikel 2.6 van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (invoering beroep in cas-satie in belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk) (Stb. 2016, 237)
  Uitgegeven

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

Archive