02.11. Financieel en comptabel beheer

                                                                                        COMPTABEL BEHEER
                                                               ALGEMENE COMPTABELE REGELINGEN

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0211AB89.072          Comptabiliteitsverordening 1989
                                     Inwtr.: 1989 73 
                                     Wijziging: 1999 34; 37; 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75

                                     Uitvoering:
                                     0211AB90.098 Regeling centrale begrotings- en
                                     financiële administratie (uitv. art. 10)
                                     Wijziging: 1994 58 

                                     0211AB91.115  Regeling overige financiële     
                                     administraties (uitv. art. 10)

                                     0211AB97.036  Landsbesluit
                                     personeelsvoorschotten (uitv. art. 17, tweede lid)

                                     0211AB96.058  Landsbesluit openbare
                                     aanbestedingen (uitv. art. 25, vierde lid)
                                     Wijziging: 2014 41

                                     BIJZONDERE REGELINGEN TER NALEVING VAN DE
                                     COMPTABILITEITSVERORDENING 1989
                                     Artikel 22, eerste en tweede lid

0211AB93.005          Landsverordening van 1 december 1992 houdende
                                     voorzieningen in verband met de overdracht van de
                                     bedrijfsvoering van het Water- en Energiebedrijf ter
                                     zake van de productie en distributie van elektriciteit en
                                     water aan de naamloze vennootschap Water- en
                                     Energiebedrijf Aruba (W.E.B.) N.V.
                                    
                                     Artikel 22, eerste en tweede lid
0211AB04.026          Landsverordening van 19 mei 2004 houdende een
                                     nieuwe machtiging van de minister van Justitie tot het
                                     aangaan van een huurovereenkomst ter zake van een
                                     tweetal gebouwen ten behoeve van het ministerie van
                                     Justitie, en tot afwijking in dit verband van de
                                     Landsverordening uitgifte eigendommen (AB 1989 no.
                                     GT 21) en het Burgerlijk Wetboek van Aruba* 

                                     Artikel 22, eerste en tweede lid
0211AB05.032          Landsverordening van 20 april 2005 houdende
                                     machtiging van de ministers van Algemene Zaken, van
                                     Financiën en Economische Zaken en van Sociale Zaken
                                     en Infrastructuur tot het aangaan van
                                     huurovereenkomsten ter zake van een drietal
                                     gebouwen ten behoeve van de ministeries
                                     van Algemene Zaken, van Financiën en Economische
                                     Zaken en van Sociale Zaken en Infrastructuur, en tot
                                     afwijking in dit verband van de Landsverordening
                                     uitgifte eigendommen (AB 1989 no. GT 21) en het
                                     Burgerlijk Wetboek van Aruba

                                     Artikel 22, tweede lid
0211AB12.020          Landsverordening van 19 april 2012 houdende machtiging
                                     van de minister van Toerisme, Transport en Arbeid om
                                     namens het Land een dienstverleningsovereenkomst met
                                     Arubus N.V.  voor de duur van 10 jaar aan te gaan

                                      Artikel 22, tweede lid
 0211AB13.005          Landsverordening van 17 januari 2013 houdende machtiging
                                      van de minister, belast met volksgezondheid, tot het aangaan
                                      van een overeenkomst voor een lange periode en tot afwijking
                                      van een drietal landsverordeningen met het oog op de
                                      verwezenlijking van nieuwbouw en renovatie van het dr. Horacio
                                      Oduber Hospitaal

                                     Artikel 22, tweede lid 
0211AB13.011          Landsverordening van 15 februari 2013 houdende machtiging
                                     van de minister van Algemene Zaken tot het aangaan van 
                                     huurovereenkomsten met de Stichting Onroerend Goed Aruba
                                     of een door deze stichting aan te wijzen andere rechtspersoon
                                     met de Stichting Onroerend Goed vergelijkbare doelstelling ter
                                     zake van vijf multifunctionele accommodaties

                                      Artikel 22, derde lid               
0211AB02.098           Landsverordening van 20 september 2002, houdende
                                      machtiging van de minister van Financiën en
                                      Economische Zaken tot het aangaan van
                                      leningsovereenkomsten in verband met de uitbetaling
                                      van salarissen van het personeel van het Bushiri Beach
                                      Hotel.

                                      Artikel 22, derde lid         
0211AB05.079           Landsverordening van 23 december 2005 tot
                                      machtiging van de minister van Financiën en
                                      Economische Zaken tot het aangaan van geldleningen
                                      ter aanzuivering van verwachte liquiditeitstekorten.

                                     Artikel 22, derde lid 
2009 43                      Landsverordening van 3 juni 2009 tot vaststelling van de
                                     begroting van het Schuldsanering- en Investeringsfonds
                                     voor de maanden oktober tot en met december van het
                                     dienstjaar 2008 en voor het dienstjaar 2009 en tot machtiging
                                     van de minister van Financiën en Economische Zaken tot het
                                     verstrekken van leningen ten laste van het Schuldsanering- en
                                     Investeringsfonds**

                                    Uitvoering (AB. 2009 43):
                                    0211AB09.044  Landsbesluit leningverstrekking Instituto
                                    Medico San Nicolas (uitv. art. 5, derde lid)
                                    0211AB09.069  Landsbesluit leningverstrekking Lotto pa
                                    Deporte (uitv. art. 4, derde lid)

                                     Artikelen 22, 25 en 26
0211AB11.050         Landsverordening van 18 juli 2011 houdende machtiging
                                    van de minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu tot
                                    het, in afwijking van de Comptabiliteitsverordening 1989
                                    (AB 1989 no. 72), doen van een aanbesteding respectievelijk
                                    aangaan van één of meer overeenkomsten in het kader van
                                    het verbeteren van de infrastructuur tussen Oranjestad en San 
                                    Nicolas (Green Corridor)

                                    Uitvoering:
                                    0211AB11.056   Landsbesluit concurrentie gerichte dialoog 
                                    (uitv. art. 5)

                                     Artikel 27, eerste lid
0211AB98.067          Landsverordening van 3 september 1998
                                     houdende machtigingen aan de minister van Financiën
                                     en de minister van Economische Zaken in verband met
                                     de aankoop van de aandelen in Dutchco N.V.
                                     Wijziging: 1999 43 

                                     Artikel 27, eerste lid
0211AB99.042          Landsverordening van 7 september 1999 houdende
                                     voorzieningen met het oog op het voortbestaan van
                                     de luchtvaartmaatschappij Air Aruba N.V.

                                     Artikel 27, eerste lid
0211AB01.139          Landsverordening van 20 december 2001
                                     houdende bepalingen in verband met
                                     de aanvang door de stichting Fondo Desaroyo Aruba van haar
                                     werkzaamheden***

                                     Artikel 27, eerste lid
0211AB03.061          Landsverordening van 28 juli 2003
                                     houdende machtiging aan de ministers van Volksgezondheid 
                                     en Milieu en van Arbeid, Cultuur en Sport tot het oprichten
                                     van de stichting Fundacion Parke Nacional Arikok

                                     Artikel 27, eerste lid
0211AB05.007          Landsverordening van 7 maart 2005 houdende
                                     machtiging aan de minister van Financiën en
                                     Economische Zaken tot vervreemding
                                     van het belang van het Land in de Aruba Beachfront Resorts
                                     Limited Partnership en de Aruba Beachfront Resort N.V.

                                      Artikel 27, eerste lid
0211AB06.002          Landsverordening van 3 februari 2006 tot oprichting
                                     van de naamloze vennootschap CAP COMPANIA
                                     ARUBANO DI PETROLEO N.V.

                                     Artikel 27, tweede en derde lid
0211AB90.041          Landsbesluit van 23 augustus 1990, no. 1,
                                     houdende machtiging tot de oprichting van de
                                     naamloze vennootschap Utilities Aruba N.V.

                                       Artikel 27, tweede lid
0211AB96.067          Landsbesluit van 10 oktober 1996 no. 42 tot oprichting
                                     van de naamloze vennootschap genaamd: Free Zone
                                     Aruba (F.Z.A.) N.V.

                                      Artikel 27, tweede lid 
0211AB00.070          Landsbesluit van 19 april 2000 no. 1 houdende
                                     machtiging aan de minister van Justitie en Publieke
                                     Werken tot oprichting van de naamloze vennootschap
                                     Aruba Bunita N.V.

                                      Artikel 28, eerste lid
0211AB00.018          Landsverordening van 13 maart 2000 houdende machtiging
                                     van de minister van Financiën tot het verrichten van een
                                     een schenking van een bedrag van Awg. 28.346,15

                                      Artikel 28, eerste lid
0211AB00.083          Landsverordening houdende machtiging van de minister
                                     van Financiën tot het verrichten van een schenking van
                                     een bedrag van Awg. 17.438,-

                                      Artikel 28, eerste lid
0211AB00.096          Landsverordening van 7 november 2000
                                     houdende eigendomsoverdracht van een perceel grond
                                     met de zich daarop bevindende gebouwen van de
                                     voormalige Kibrahachaschool

                                     Artikel 28, eerste lid
0211AB00.100          Landsverordening van 29 december 2000
                                     houdende machtiging van de ministers van Vervoer en
                                     Communicatie en van Financiën tot het namens het
                                     Land respectievelijk doen van een schenking van een
                                     bedrag van Afl. 6 miljoen ten behoeve van de
                                     voormalige werknemers van de
                                     naamloze vennootschap Air Aruba N.V. en het in
                                     verband hiermee aangaan van leningen

                                     Artikel 28, eerste lid
2002 48                      Landsverordening van 7 mei 2002
                                     houdende eigendomsoverdracht van een perceel grond
                                     met de zich daarop bevindende gebouwen aan Tele
                                     Aruba N.V. 

                                     Artikel 28, eerste lid
0211AB03.086          Landsverordening van 4 november 2003
                                     houdende voorzieningen in verband met de overdracht
                                     van het Bushiri Beach Hotel aan de naamloze
                                     vennootschap Bushiri Holding Aruba N.V.

                                      Artikel 28, eerste lid
0211AB04.019          Landsverordening van 19 april 2004 tot machtiging van
                                     de minister van Financiën en Economische Zaken tot het
                                     aangaan van geldleningen ter aanzuivering van het
                                     tekort bij het Algemeen Fonds Ziektekosten over de
                                     jaren 2001, 2002 en 2003

                                     Artikel 28, eerste lid
0211AB05.006          Landsverordening van 24 februari 2005 houdende
                                     instelling van een publiekrechtelijke rechtspersoon
                                     genaamd Instituto Medico San Nicolas
                                     (Landsverordening instelling Instituto Medico San Nicolas)
                                     ****(inwtr. 2005 35)

                                      Artikel 28, eerste lid
0211AB07.107          Landsverordening van 21 november 2007 houdende
                                     wijziging van de Landsverordening
                                     aanvangwerkzaamheden SETAR N.V. (AB 2002 no. 125),
                                     de Landsverordening instelling Servicio di Limpiesa di Aruba
                                     (AB 2005 no. 5), de Landsverordening instelling Instituto
                                     Medico San Nicolas (AB 2005 no. 6), de Landsverordening 
                                     privatisering APFA (AB 2005 no. 30) en de Landsverordening
                                     verzelfstandiging postwezen (AB 2005 no. 43)*****

                                      Artikel 28, eerste lid
0211AB12.037          Landsverordening van .. september 2012 houdende machtiging
                                     van de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en 
                                     Cultuur en van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie
                                     tot het verrichten van een schenking van een bedrag van
                                     Afl. 100.000,-  ten behoeve van het herstel van de Santa
                                     Anna-kerk

                                     Artikel 29, eerste lid
0211AB03.086          Landsverordening van 4 november 2003
                                     houdende voorzieningen in verband met de overdracht
                                     van het Bushiri Beach Hotel aan de naamloze
                                     vennootschap Bushiri Holding Aruba N.V.

                                     Artikel 29, eerste lid
0211AB06.015          Landsverordening van 8 mei 2006 houdende machtiging
                                     van de minister van Fi-nanciën en Economische Zaken
                                     tot het verlenen van kwijtscheldingen aan de naamloze
                                     vennootschap Dutchco N.V. in verband met de liquidatie
                                     van deze naamloze vennootschap

                                     Artikel 29, eerste lid
0211AB07.012          Landsverordening van 28 februari 2007 houdende
                                     machtiging van de minister van Onderwijs, Sociale Zaken
                                     en Infrastructuur tot het namens het Land verlenen van een
                                     kwijtschelding aan de publiekrechtelijke rechtspersoon
                                     Instituto Medico San Nicolas in verband met de verschaffing
                                     van opstallen in het kader van een erfpacht-uitgifte door het
                                     Land aan deze publiekrechtelijke rechtspersoon

                                      Artikel 29, eerste lid
0211AB11.070          Landsverordening van 25 oktober 2011 houdende machtiging
                                     van de minister, belast met financiën, om kwijtschelding van
                                     studieschuld te verlenen

                                     Artikel 29, eerste lid
2012 17                      Landsverordening van 4 april 2012 houdende afwijking van
                                     enkele landsverordeningen in verband met de uitgifte in
                                     erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop
                                     gebouwde woningen door de minister van Integratie,
                                     Infrastructuur en Milieu aan de Fundacion Cas pa Comunidad
                                     Arubano******

                                     Artikel 30, eerste lid
0211AB92.046          Landsverordening van 9 april 1992, houdende
                                     machtiging tot het aangaan van een overeenkomst ter
                                     beëindiging en voorkoming van geschillen tussen het
                                     Land Aruba en Lago Oil & Transport Company, Ltd.

                                     Artikel 30, eerste lid
0211AB99.041          Landsverordening van 7 september 1999
                                     oudende machtiging van de gezamenlijke ministers tot
                                     het aangaan van een overeenkomst namens het land
                                     ter beëindiging en voorkoming van geschillen tussen
                                     het Land en Citco Trust Corporation Ltd., Curaçao
                                     International Trust Company N.V. en mr. C.G. Smeets

                                     Artikel 30, eerste lid
0211AB99.044          Landsverordening van 13 september 1999
                                     houdende machtiging van de ministers van Justitie en
                                     Publieke Werken en van Financiën tot het aangaan
                                     namens het Land van een overeenkomst van dading
                                     met mr J.R. Croes

                                      Artikel 30, eerste lid
0211AB03.014          Landsverordening van 14 maart 2003, houdende
                                     machtiging van de minister van Financiën en
                                     Economische Zaken tot het verrichten van
                                     rechtshandelingen ter beëindiging van de gerechtelijke
                                     geschillen tussen het Land en de
                                     Italiaanse exportkredietverzekeraar Instituto per i
                                     Servizi Assicurativi del Commercio Estero

                                     Artikel 30, eerste lid
0211AB06.025          Landsverordening van 2 juni 2006 houdende
                                     machtiging van de minister van Financiën en
                                     Economische Zaken tot het aangaan van een
                                     overeenkomst van dading met de maatschap Capaz
                                     Consulting

                                    Artikel 30, eerste lid
0211AB07.103         Landsverordening van 23 oktober 2007 houdende
                                    machtiging van de minister van Financiën en
                                    Economische Zaken tot het aangaan van een overeenkomst
                                     van dading met de coöperatieve vereniging Casa Grande 
                                    Resort I

                                      Artikel 30, eerste lid
0211AB07.110          Landsverordening van 5 december 2007 houdende
                                     machtiging van de minister van Financiën en Economische
                                     Zaken tot het verrichten van rechtshandelingen ter beëindiging 
                                     van een gerechtelijke geschil met de naamloze vennootschap 
                                     Aruba Bank N.V. in verband met de in het verleden door de
                                     Stichting Aruba Hospitality Trades Training Center aangegane
                                     financiële verplichtingen jegens deze naamloze vennootschap 

                                     Artikel 30, eerste lid
0211AB10.021          Landsverordening van 31 mei 2010 houdende machtiging
                                     van de gezamenlijke ministers tot het aangaan van een
                                     overeenkomst welke mede ten doel heeft de beëindiging en
                                     voorkoming van geschillen tussen het Land en Valero Refining
                                     Company Aruba N.V., Valero Aruba Holding Company N.V.,
                                     Valero Aruba Maintenance/Operations Company N.V. en 
                                     Valero Coker Corporation Aruba N.V.

                                     Artikel 30, eerste lid
0211AB11.021          Landsverordening van 5 april 2011 houdende machtiging van
                                     de ministers van Integratie, Infrastructuur en Milieu
                                     onderscheidenlijk Financiën, Communica­tie, Utiliteiten en
                                     Energie tot het aangaan van een overeenkomst van dading met
                                     dhr. A.A. Croes 

0211GT91.066          Landsverordening consignatie van gelden (Pos. 680)
                                     Wijziging: 2009 75

                                     Uitvoering:
 0211AB09.059         Toelatingsbesluit 2009 (uitv. art. 10)
                                     Wijziging: 2013 22; 2013 25*******;  2019 40

0211AB00.099          Landsverordening van 27 december 2000
                                     houdende goedkeuring van de eindafreken¬staat,
                                     bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Onderlinge
                                     Regeling Boedelscheiding Nederlandse Antillen

* De landsverordening van 5 september 2003 (AB. 2003.64) is hierbij ingetrokken
** Artikel 1 werkt terug tot en met 1 oktober 2008 
*** Artikel 4 werkt terug tot en met 12 mei 2000
**** Artikel 19 van deze landsverordening omvat een schenkingsbepaling.
***** Artikel VI van deze landsverordening omvat een machtiging tot schenking
****** Artikel 2 van deze landsverordening omvat een machtiging tot schenking
******* Art. I, ond. A,en art. II van deze wijziging werken terug tot en met 1 januari 2010 terwijl art. I ond. J, ten 3°, tot en met 9 december 2009 terugwerkt
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options