04.13. Overdrachtsbelasting

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0413GT89.073          Landsverordening overdrachtsbelasting (Pos. 91)*
                                      Wijziging: 1997 33, 34; 2004 11 (inwtr. 2004 12);
                                      2006 75**; 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75

                                        

Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 34, tweede lid) (AB. 2000 94) gold sinds de inwerkingtreding van de ALB in 2004 niet meer als een uitvoeringsbesluit van deze landsverordening vanwege het vervallen van de basisbepaling (art. 34) bij de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11); dit landsbesluit is inmiddels ingetrokken bij het Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB. 2013 17) ; zie in dit verband de artt. 2 en 73, tweede lid, van  de Algemene landsverordening belastingen (AB. 2004 10)
** Art. I, onderdeel A, van deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 1986
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options