12.05. Ziekte- en ziektekostenverzekering

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1205AB92.018          Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
                                     Inwtr.: 1205AB96.055 (artt. 1, 27-38, 43-46, 48, 49,
                                     eerste lid, onderdeel b, 50, 52, eerste lid, onderdelen B
                                     en D 1°, 52, eerste lid, onderdeel E, doch alleen voor
                                     artikel 12 van de Lv tegemoetkoming ziektekosten
                                     overheidsgepensioneerden (AB 1991 no. GT 48),
                                     64); 1205AB97.040 (artikel 49, eerste lid,
                                     onderdelen a en e); 1205AB98.028 (art. 41)
                                     Wijziging:* 1997 34; 2000 101; 2002 118; 2003 94;
                                     2005 47; 2005 80; 2007 112; 2009 75; 2012 54 (inwtr. 2013 15);
                                     2014 10 (inwtr. 2014 29); 2014 11 (inwtr. 2014 12); 2014 59;
                                    2014 73; 2015 31; AB 2018 no. 34                               
                                     Invoering:
                                     1205AB00.101  Invoeringsverordening AZV**
                                     (inwtr. 2000 102)

                                     Uitvoering:***
                                     1205AB97.052  Inschrijvingsbesluit AZV (uitv. artt.
                                     6, eerste lid, en 8, vierde lid) (inwtr. 2000 102)

                                     1205AB04.018  Landsbesluit aanspraken genees- en
                                      verbandmiddelen (uitv. art. 14, tweede lid)
                                     Wijziging: ****2004 20, 48, 59, 61, 70; 2005 33;
                                     2006 34; 2006 41; 2007 14; 2007 29; 2007 62; 2008 26;
                                     2008 52; 2008 66; 2009 93; 2009 94; 2010 67; 2011 74;
                                     2013 18; 2013 57; 2013 58; 2013 61; 2013 62; 2014 55;
                                     2015 7; 2015 35; 2016 16

                                     1205AB99.015  Landsbesluit tandheelkundige hulp
                                     AZV (uitv. artt. 18 en 22) (inwtr. 2000 102)

                                     1205AB99.016  Landsbesluit hulpmiddelen AZV
                                     (uitv. artt. 20, 22 en 48, eerste lid)***** (inwtr. 2000 102)
                                     Wijziging: 2004 13

                                     1205AB99.017  Landsbesluit beperking medisch
                                     specialistische hulp AZV (uitv. art. 22) (inwtr. 2000 102)

                                     2003 37  Restitutiebesluit AZV (uitv. art. 26)

                                     2004 16  Landsbesluit remuneratie leden Raad van
                                     Commissarissen AZV (uitv. art. 27, zesde lid)******
                                     1205AB92.107  Landsbesluit t.u.v. art. 30, tweede lid
                                     Wijziging: 1999 14

                                     1205AB01.002  Landsbesluit inkomensgrens
                                     AZV en glijdende schaal premies AZV/AOV/AWW (uitv.
                                     art. 38b, vijfde en zevende lid) (inwtr. 2000 102)
                                     Wijziging: 2006 6*******; 2008 78; 2015 10******

                                     1205AB02.031  Landsbesluit premieplicht inwonende dienstboden
                                     (uitv. att. 38b, achtste lid, en 38e, zesde lid)********
                                     Wijziging: 2010 95

                                     12.05AB10.102   Lham. t.u.v. de artt. 38c, eerste lid, en 38l, tweede lid

                                     2001 3  Landsbesluit aanwijzing inhoudings- en
                                     toeslagplichtige instanties (uitv. art. 38e, vijfde lid, en
                                     38l, tweede lid) (inwtr. 2000 102)

                                     Lc. 2006 13  Lb. t.u.v. art. 38s
                                     Lc. 2008 6    Lb. t.u.v. art. 38s*********
                                     Wijziging: Lc. 2008 16
                                     Lc. 2009 21  Lb. t.u.v. art. 38s
                                     Lc. 2010 9    Lb. t.u.v. art. 38s
                                     Lc. 2011 19  Lb. t.u.v. art. 38s
                                     Lc. 2013 6    Lb. t.u.v. art. 38s

                                     1205AB03.090  Landsbesluit criteria
                                     AZV-overeenkomsten (uitv. art. 41, eerste lid)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 45a, vierde lid)
                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere
                                     opsporingsambtenaren 2012
                                     (uitv. art. 50, tweede lid)**********

1205AB14.059            Landsverordening bestemmingsheffing AZV
                                    Wijziging: 2015 31; 2016 50; 2018 34; 2018 81; 2022 161;

1205GT93.024             Landsverordening ziekteverzekering (Pos.
                                     524)***********                                     
                                     Wijziging: ************1994 24; 1996 25; 1997 34; 2000 101 (inwtr.
                                     2000 102); 2003 62; 2005 70; 2005 74;2007 73 (inwtr. 2007 88);
                                     2007 106; 2007 116; 2008 77; 2009 75; 2012 9; 2014 11
                                     (inwtr. 2014 12) 2016 32; 2019 28 (inwtr. 2020 33)
                                     2020 156 (inwtr. 2020 172); 2021 43

                                     Uitvoering:;                                        
                                     1205AB04.003  Lham. t.u.v. art. 2, vijfde lid*************

                                     1205GT92.018  Landsbesluit kostwinnerschap
                                     ziekteverzekering (uitv. art. 5, derde lid) (Pos. 527)

                                     1205AB92.013  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 1986 tot en met 1991)

                                     1205AB92.021  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentage 1992)
                                     Wijziging: 1993 71

                                     1205AB93.071  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 1993 en 1994)
                                      Wijziging: 1994 52

                                     2001 4  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 2001 en 2002)

                                     2003 13  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 2003 en 2004)
                                     1205AB04.071  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentages 1995 tot en met
                                     2000)**************

                                     1205GT92.019  Landsbesluit reserve en belegging
                                     ziekteverzekering (uitv. art. 8, tweede lid en vijfde lid)
                                     (Pos. 528)

                                     1205GT93.010  Landsbesluit regeling College van
                                     Beroep ziekteverzekering (uitv. art. 10, derde lid)
                                     (Pos. 530)
                                     Wijziging: 1998 41

                                     1205GT93.035  Landsbesluit invordering premie
                                     ziekteverzekering (uitv. art. 13) (Pos. 531)
                                     Wijziging: 2001 120***************

                                     1205GT93.013  Lham. t.u.v. art. 13 (Pos. 532)

                                     1205GT93.014  Lham. t.u.v. art. 13
                                     (Pos. 523/Pos. 533)

                                     1205GT01.003  Lham. t.u.v. art. 13 (Pos. 534)

                                     Pos. 535  Medisch tarief sociale verzekeringen
                                     (uitv. art. 13) (PB. 1959 194)
                                     Wijziging: 1991 36

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 13a, vierde lid)      

                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere
                                     opsporingsambtenaren 2012 
                                     (uitv. art. 15a, tweede lid)****************                               
                                     2001 GT 4  Landsbesluit medewerking sociale
                                     verzekeringen (uitv. art. 16) (Pos. 536)

                                     1205AB05.087  Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid
                                     (premiepercentage 2006 en 2007)

AB. 2002 18:  artikel I, onderdeel W, treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, gehoord de Raad van Advies
AB. 2003 94:  zie deze wijziging voor een afwijking van artikel 38b, vijfde lid, voor 2004
AB. 2005 80:  artikel I, onderdeel G, werkt terug tot en met 1 januari 2004, en artikel I, onderdelen H en K, ten 1°, werkt terug tot en met 1 januari 2005
AB. 2007 112:    sommige bepalingen werken terug tot en met 1 januari 2007 
**  Deze landsverordening is in werking getreden m.i.v. van de datum zoals vastgesteld in AB 2000 102 m.u.v. de wijziging in de Landsverordening tegemoetkoming ziektekosten landsdienaren (AB. 1990 no. GT 39) (invoeging artt. 2a en 3a) die terugwerkt tot en met 1 januari 1986
***  Het Landsbesluit beperking genees- en verbandmiddelenverstrekking AZV (uitv. art. 22) (AB 1999 18 ) ingetrokken bij Lham. van 29 december 2000 (AB. 2001 6) (inwtr. AB. 2000 102) en is nooit in werking getreden 
****  AB. 2005 33:    artikel I, onderdeel A, ten 3°, werkt terug tot en met 1 maart 2005
AB. 2007 14:    bijlage I onderscheidenlijk II werkt terug tot en met 1 oktober 2006 onderscheidenlijk 1 januari 2007
AB. 2007 29:  werkt terug tot en met 1 februari 2007 
AB. 2007 62:  werkt terug tot en met 1 juni 2007
AB. 2010 67:  werkt terug tot en met 1 augustus 2007
AB. 2011 74:  werkt gedeeltelijk terug tot en met 1 april 2006 (artikel I) en 1 februari 2011 (artikel II)
*****  Art. 48 van de Lv. Algemene Ziektekostenverzekering is, conform art. I, ond. S, van de Invoeringsverordening AZV (AB. 2000 101), sinds 1 januari 2001 vernummerd tot art. 49 (voor de inwerkingtreding van de vernummeringsbepaling vide AB. 2000 102)  
******  Het landsbesluit t.u.v. art. 49, eerste lid, onderdeel a, ten 6º (AB 1997 14) is niet meer geldig doordat het basisartikel 49 bij de Invoeringsverordening AZV (AB 2000 101) (inwtr. AB 2000 102) is vervallen
*******  Werkt terug tot en met 1 januari 2001 
********  Deze wijziging (van artikel 1) werkt gedeeltelijk terug tot en met 1 januari 2002 en gedeeltelijk terug tot en met 1 januari 2005 
*********  Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2001 
**********  Dit landsbesluit is ook in Lc. 2008 7 gepubliceerd
***********  Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
************  De wijzigingen van deze landsverordening zoals opgenomen in AB 1992 18 zijn ingetrokken bij de Invoeringsverordening AZV (AB 2000 101) (inwtr. AB 2000 102); de inhoud van die ingetrokken wijzigingen is echter in diezelfde Invoeringsverordening AZV geherformuleerd en opgenomen
Het Lham. t.u.v. art. 4, derde lid 1205GT93.012  (AB 1993 GT 12) (Pos. 526) is niet meer geldig doordat artikel 4 bij de Invoeringsverordening AZV is komen te vervallen; het Landsbesluit garantiestelling ziekteverzekering 1205GT93.034 (uitv. art. 9, tweede lid) (AB 1993 GT 34) (Pos. 529) is niet meer geldig doordat artikel 9 bij de Invoeringsverordening AZV is komen te vervallen  
*************  AB. 2005 70:  deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 1996
AB. 2007 106: in deze wijziging zijn opgenomen de bedragen in de artt. 1 en 8, tweede lid, vierde volzin zoals die luidden in de kalenderjaren 1996 en 1997 
**************  Het lham. t.u.v. art. 2, vijfde lid 1205GT97.008(AB. 1997 GT 8) (Pos. 525) is hierbij ingetrokken 
***************  Werkt terug tot en met 1 januari 1995 
****************  Werkt terug tot en met 1 januari 2001 
***************** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options