16.04. Wettelijke regelingen verband houdende met het Wetboek van Strafvordering*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1604GT89.083          Landsverordening op de justitiële documentatie en op
                                     de verklaringen omtrent het gedrag (Pos. 612)**
                                     Wijziging: 1996 8; 2012 54 (inwtr. 2013 15)
                                     2014 11 (inwtr. 2014 12); 2021 29; 

                                     Uitvoering:
                                    1604GT90.075  Regeling registratie buitenlandse
                                     strafbladen (uitv. art. 2, eerste lid, onder b) (Pos. 613)

                                     1604GT91.030  Regeling registratiewijze gegevens
                                     (uitv. art. 10, eerste lid) (Pos. 614)

                                     1604GT91.081  MR. t.u.v. art. 10, tweede lid (Pos.
                                     615)

                                     1604GT91.038  Regeling inlichtingenverstrekking
                                     justitiële documentatie (uitv. artt. 12, eerste lid, onder
                                     2°, derde lid, en 13) (Pos. 616)
                                     Wijziging: 2001 60; 2010 4

                                     1604GT96.017  Regeling afgifte verklaringen
                                     omtrent het gedrag (uitv. artt. 14, eerste lid, 15, derde
                                     lid, en 17, derde lid) (Pos. 617)

                                     1604AB86.045  MR. t.u.v. art. 32

1604GT92.021          Landsverordening nopens beëdiging en legitimatie van
                                     opsporingsambtenaren (Pos. 620)
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     1604AB86.036  Regeling legitimatiebewijzen
                                     opsporingsambtenaren 1986 (uitv. art. 2, tweede en derde lid)
                                     Wijziging: 2002 111***

1604GT98.019          Landsbesluit tarief justitiekosten in strafzaken (Pos.
                                     623)
1996 GT 18                Instructie transactiegelden (Pos. 630)
2002 GT 9                  Instructie verantwoording boetegelden (Pos. 631)
2013 17                      Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012***

Het Landsbesluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen (1987 GT 16) (Pos. 619) is ingetrokken bij AB 1997 54; De Landsverordening overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (AB. 1996 8) is vervallen met ingang van de dag waarop het nieuwe Wetboek van Strafvordering van Aruba in werking is getreden (vide art. 45, eerste lid, van AB. 1996 8)
**  Werkt terug tot en met 5 september 2002 
*** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options