“Beltpress operator en Procesbegeleider RWZI”

Dit item is gearchiveerd op 07-12-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project: “Beltpress operator en Procesbegeleider RWZI”

Volgens werkomschrijving nr. DOW  17–2019.

Korte omschrijving van het werk:

Het bedienen van de beltpress installatie te rwzi Parkietenbos en bediening van de rwzi, controle werkzaamheden en uitvoeren van analyses van de drie (3) rioolzuiveringsinstallaties.

De werkomschrijving is vanaf 20 november 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 200,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 20 november 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 22 november 2019 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 29 november 2019 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 06 december 2019 om 11.00 v.m. op het kantoor van de directeur Dienst Openbare Werken.

De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  2. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer  van Koophandel;
  3. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options