Kwaliteitsverbetering landscaping Eagle Beach Boulevard, 1ste fase

Dit item is gearchiveerd op 15-12-2022.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Tourism Product Enhancement Fund te financieren project:

“Kwaliteitsverbetering landscaping Eagle Beach Boulevard, 1ste fase”

Bestaande uit: Perceel 1: Parkeerplaats

                          Perceel 2: Amsterdam Manor Beach Resort

                          Perceel 3: La Cabana Beach Resort & Casino Aruba

                          Perceel 4: Paradise Beach Villas Aruba

Volgens bestek DOW nr. 13 d.j. 2022.

Korte omschrijving van het werk:

  • Landscaping en structurering van de onverharde parkeerplaats door het aanbrengen van kalksteenbelijning en het aanbrengen van bomen en struiken rondom de parkeerplaats;
  • Structurering, beschermen en verbeteren van de landscaping door o.a toepassen van betonband constructies, aanvullende groenvoorziening en door het aanbrengen van grindoppervlakken;
  • Verbeteren van de onderlinge verbindingen tussen de diverse faciliteiten door het bestraten van trottoirs en oversteekplaatsen;

Uitvoeringstermijn: 80 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 16 november 2022 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 16 november 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 23 november 2022 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 30 november 2022.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 14 december 2022 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Gewaarmerkte inschrijvingsformulier
  2. Gewaarmerkte specificatie inschrijfsom
  3. Originele bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  4. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options