Renovatie van het Statengebouw

Dit item is gearchiveerd op 30-11-2023.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening is voornemens in het openbaar aan te besteden het project:

“Renovatie van het Statengebouw”.

Volgens bestek DOW nr. 14 dj. 2022.

Korte omschrijving van het werk:

  • Het repareren van beschadigde beton-, metsel – en pleisterwerken;
  • Het demonteren van het plafond dakoverstek en nieuwe plafond aanbrengen;
  • Het compleet schilderen van de buiten gevels en het vernissen van houten plafond t.p.v. entree en voorgevel.

Uitvoeringstermijn: 90 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 02 november 2023 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van Afl.250,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De Openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 02 november 2023 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 09 november 2023 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 16 november 2023.

De Openbare aanbesteding vindt plaats op 29 november 2023 om 11.00 vm op het kantoor van de Directeur van de Dienst van Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba. (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options