Revitalisatie Wilhelminastraat en omgeving

Dit item is gearchiveerd op 25-11-2023.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling is voornemens in het openbaar aan te besteden, het project:

Revitalisatie Wilhelminastraat en omgeving”

Volgens bestek D.O.W. nr. 12 dj. 2023

Korte omschrijving van het werk:

Het werk bestaat uit:

Perceel nr. 1: “Revitalisatie Wilhelminastraat Fase 1A”; 

Perceel nr. 2: “Reconstructie parkeerplaats Caya Mario E. Harms”.

Uitvoeringstermijn: 40 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestelling tijd.

Het bestek is vanaf 01 november 2023 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van Afl.250,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De Openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 01 november 2023 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 08 november 2023 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 15 november 2023.

De Openbare aanbesteding vindt plaats op 24 november 2023 om 11.00 vm op het kantoor van de Directeur van de Dienst van Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba. (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options