Upgrading Infrastructuur High Rise Hotels Area, fase 1

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening is voornemens in het openbaar aan te besteden het project:

“Upgrading Infrastructuur High Rise Hotels Area, fase 1”.

Volgens bestek DOW nr. 05 dj. 2022.

Korte omschrijving van het werk:

Het uitvoeren van de eerste fase van het project

“Upgrading Infrastructuur High Rise Hotels Area”, bestaande uit de aanleg van een nieuw regenwaterafvoer (RWA), nieuw riolering (DWA) en reconstructie van de bestaande weg.

Uitvoeringstermijn: 75 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 22 mei 2023 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 1500,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 22 mei 2023 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 30 mei 2023 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 06 juni 2023.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 23 juni 2023 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options